Advertisement

Tuesday, 16 August 2016

Balla Paryo Nirmaya - Dohori Ghama Ghamsi by Shanti Shree Pariyar & Meksam Khati

Posted by Anup Baral August 16, 2016 :


Jhamke Fuli - Live Nepali Lok Dohori by Chanda Aryal & Kushal Belbase.

Song : Jhamke Fuli
Program : Rodhi Ghar (Episode 4)

Artist : Chanda Aryal, Kusal Belbase, Rita Lama, Angila Rana, Ranjit Pariyar, Dhiraj Palpali.

presenter : PN Sapkota & Preety Ale
Organised By : www.likenepal.com
Sponsored By : Darbar Rodhi Club & City Hub Restaurant, Uttadhoka, Lazimpat

Live Nepali Lok Dohori Program 'Rodhi Ghar' Organised by www.likenepal.com and sponsered by Darbar Rodhi Club.

Popular Posts